Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Projectinformatie

Ochten: mooie locatie aan de Waal

Bij het verkennen van mogelijkheden voor de uiterwaarden bij Ochten zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Een nieuwe inrichting van het gebied moet leiden tot een betere doorstroombaarheid en veiligheid van de Waal. Dit sluit aan bij het plan van Waterschap Rivierenland  om de dijken sterker en daardoor veiliger te maken. Waterschap Rivierenland zal daarom de komende jaren aan de dijkversterking van de Waalbandijk in Neder-Betuwe werken.
  • De nieuwe inrichting moet de regio voor toeristen en recreanten aantrekkelijker maken en bezoekers het verhaal van de rivier de Waal en de cultuurhistorie van het rivierengebied vertellen.
  • Er zal  gebruikgemaakt worden van de mooie locatie van de uiterwaarden bij Ochten. Het gebied is goed ontsloten via de A15 en de fiets- en wandelpaden nodigen bezoekers en bewoners uit het gebied te bezoeken.

Toeristisch Overstap Punt (TOP)

Wij willen dus ook de kansen voor meer recreatie in dit gebied verkennen. Een mogelijkheid is de ontwikkeling van een Toeristisch Overstap Punt (TOP). In de uiterwaarden bij Ochten wordt nu al gerecreëerd. Wij denken dat er kansen en wensen zijn om dit te versterken en de locatie rondom de oude veerhaven te ontwikkelen tot een TOP. Denk daarbij aan een bezoekersinformatiecentrum met informatie over de Waal, over de functie van het water en over de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie van het gebied. Dit kan gecombineerd worden met horeca, uitkijkpunten, natuur- en landschapsontwikkeling en struinpaden. Een oeververbinding tussen de oude veerhaven in Ochten en de veerdam Druten kan eventueel ook onderdeel uitmaken van een TOP.

Procedure en planning

Wij zullen de locatie rondom de oude veerhaven in Ochten niet zelf ontwikkelen en volledig  financieren. We zoeken naar marktpartijen die het interessant vinden om samen met ons plannen te maken. Op 28 november 2016 informeren we u, inwoners en belanghebbenden, en inventariseren we ideeën tijdens de inloopavond. Begin 2017 leggen we onze ambitie en de ideeën voor het gebied op hoofdlijnen voor aan marktpartijen in een zogenaamde marktconsultatie. Uit deze marktconsultatie zal blijken of private partijen mogelijkheden zien om de ambitie voor het gebied in Ochten te realiseren. De uitkomsten van de verkenning leggen we voor aan de besturen van de betrokken overheden. Zij nemen uiteindelijk een besluit of de gebiedsontwikkeling op deze locatie verder wordt uitgewerkt en over de mogelijke de samenwerkingen. Het is overigens heel goed mogelijk dat het gebied niet in één keer wordt aangelegd. Een gefaseerde ontwikkeling is ook mogelijk: we bekijken of we met onderdelen al een begin kunnen maken om het gebied aantrekkelijker te maken.

 

Meer informatie

U kunt contact opnemen met onze omgevingsmanager:

Mark Kerkhoff: T. 026 - 359 84 39, E. m.kerkhoff@gelderland.nl

 

Cookie-instellingen