Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Betrokken en nieuwsgierige bezoekers bij informatiemarkt veerhaven Ochten

Renate Westra April 05, 2019 1697 keer bekeken 0 comments

Op 3 april bezochten circa 90 betrokken mensen in Ochten de informatiemarkt over de ontwikkelingen in de uiterwaarden rondom de oude veerhaven. De bezoekers waren over het algemeen positief, maar er was ook ruimte voor kritische vragen.

Wensen, ideeën en soms zorgen

Eerdere informatieavonden en gesprekken leverden veel input van omwonenden en betrokkenen op. Deze input, geformuleerde overheidsdoelen en resultaten van rivierkundige- en natuuronderzoeken kwamen samen in vier verschillende varianten. De vier varianten kwamen uitgebreid aan de orde op de informatiemarkt. Betrokken en nieuwsgierige bezoekers maakten in het Dorpshuis van Ochten van de gelegenheid gebruik om hun wensen, zorgen en ideeën te delen. Ze gaven onder andere aan dat ze blij waren dat het gebied rondom de oude veerhaven meer (recreatieve) mogelijkheden krijgt. Ook vroeg men aandacht voor behoud van de identiteit en schaal van Ochten en voor beperking van overlast van extra bezoekers. De opmerkingen, aandachtspunten en wensen worden gebundeld en voorzien van een antwoord. De opmerkingen die leiden tot aanpassing van de stukken worden direct meegenomen.

Publiek-private samenwerking

Project Veerhaven Ochten is een samenwerkingsproject tussen Gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland, Rijkwaterstaat en provincie Gelderland. De uitvoering van het publieke deel van het project gebeurt door de overheidspartners samen. Daarnaast is het de wens dat een private partij een deel van de uiterwaard verder ontwikkelt ten behoeve van dag- en/of verblijfsrecreatie en/of horeca. Daarvoor zijn randvoorwaarden en kaders vastgesteld. Nog voor de zomer volgt een uitvraag aan marktpartijen om de samenwerking aan te gaan.

Notitie Reikwijdte en detailniveau

De ontwikkeling zal worden getoetst op milieueffecten. De eerste stap in deze toetsing is het opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau. In deze notitie wordt vastgelegd welke varianten op welke milieuthema’s getoetst worden. Deze notitie zal in mei formeel ter visie worden gelegd. Een bericht hierover zal in huis aan huis bladen en op de website worden geplaatst. Op basis van de effectbeoordeling en aanvullende onderzoeken volgt een voorkeursvariant, samengesteld uit de vier scenario’s.

Meer informatie
Klik hier voor de uitwerking van de vier varianten, ontwikkelmogelijkheden voor een private partij en de planning.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings