Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Stand van zaken structuurvisie WaalWeelde West

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 8 juli 2015 de provinciale structuurvisie “WaalWeelde West” vastgesteld. De structuurvisie WaalWeelde West is een uitwerking van de Omgevingsvisie Gelderland.

Structuurvisie Waalweelde West
De provinciale structuurvisie WaalWeelde West geldt voor het uiterwaardengebied en enkele binnendijks gelegen locaties van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel. De structuurvisie is een richtinggevend beleidskader voor de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. In de structuurvisie zijn voor ruimtelijke thema’s opgaven benoemd en keuzes gemaakt. De nadruk in de structuurvisie ligt op de thema’s hoogwaterveiligheid en natuur. De belangrijkste maatregelen om de rivier meer ruimte te geven zijn een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt en rivierkundige maatregelen bij Brakel. Daarnaast zijn potentiële woningbouwlocaties, bedrijventerreinlocaties en recreatieve ontwikkelingen benoemd.

Zienswijzen
Sinds 2010 hebben de gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel en de provincie Gelderland, samen met andere publieke en private partijen, gewerkt aan de voorbereiding van de structuurvisie WaalWeelde West. In het voorjaar van 2015 konden zienswijzen worden ingediend op de ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West. Ook heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. in deze periode een positief advies uitgebracht over het rapport dat is opgesteld om de milieueffecten van de structuurvisie in beeld te brengen (milieueffectrapport).

Besluitvorming in Provinciale Staten en gemeenteraden
Begin juli 2015 heeft Provinciale Staten de structuurvisie vastgesteld. De behandeling van de structuurvisie in Provinciale Staten en in de gemeenteraden heeft geleid tot een verschil tussen de provinciale en de gemeentelijke structuurvisies. Voor meer informatie over de inhoud van de gemeentelijke besluiten omtrent de structuurvisie verwijzen wij u naar de websites van de betrokken gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten zullen de vaststelling van de gemeentelijke structuurvisies bekend maken via de in de betreffende gemeente gebruikelijke weg.

Documenten

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.