Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal
Een mooie, veilige Waal

Hoorzitting Structuurvisie WaalWeelde West

Op woensdag 17 juni houden de leden van de Statencommissie Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) een openbare hoorzitting over de structuurvisie WaalWeelde West.

De structuurvisie is op 1 juni door Gedeputeerde Staten (GS) voor besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten (PS). Dat zal gebeuren in de vergadering van 8 juli. De Gelderse Staten willen alle betrokkenen in de gelegenheid stellen hun mening over de structuurvisie aan hen kenbaar te maken. De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis van Arnhem en begint om 19.00 uur.

Degenen die hun mening willen geven over de structuurvisie kunnen zich tot uiterlijk maandag 15 juni, 12.00 uur, via e-mail aanmelden bij de secretaris van de commissie RLW mw. G. Buevink g.buevink@gelderland.nl Zij die een al een zienswijze hebben ingediend bij GS worden overigens rechtstreeks benaderd over deze hoorzitting.

De commissie RLW bespreekt de structuurvisie in haar vergadering van woensdag 24 juni, eveneens in het stadhuis van Arnhem, en neemt daarbij de resultaten van de hoorzitting mee. De hoorzitting komt in plaats van het inspreken tijdens de vergadering van de commissie RLW. Er is voor deze aparte hoorzitting gekozen omdat er meer insprekers worden verwacht dan in een gewone commissievergadering aan bod kunnen komen. Uiteraard kan de commissievergadering van 24 juni vanaf de publieke tribune worden gevolgd.

Hoorzitting
Voor de hoorzitting op 17 juni zijn de 73 indieners van zienswijzen op de structuurvisie WaalWeelde West aan het college van GS persoonlijk uitgenodigd. De bijeenkomst op 17 juni in het stadhuis van Arnhem is voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat ook mensen die geen zienswijze hebben ingediend het woord kunnen voeren. Sprekers moeten zich echter wel aanmelden bij de griffie van de provincie Gelderland. Iedereen krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Mocht het aantal insprekers zeer groot zijn, dan kan de voorzitter van de hoorzitting de spreektijd beperken. De leden van de Statencommissie beschikken over de ingediende zienswijzen en de reactie van GS daarop.

Structuurvisie
De structuurvisie WaalWeelde West is een integrale visie voor het gehele uiterwaardengebied van de betrokken gemeenten. Daarnaast is een aantal binnendijks gelegen locaties onderdeel van het plangebied van de structuurvisie. Het betreft met name bedrijventerreinen, (potentiële) woonlocaties en (reserveringen voor) rivierveiligheidsmaatregelen. ‘Integraal’ wil zeggen dat in deze visie meerdere doelen samenkomen en in samenhang worden gerealiseerd. De hoogste prioriteit ligt bij hoogwaterveiligheid. Bovendien worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om het gebied mooi, economisch sterk en vooral veilig te maken en houden. Daarnaast wordt in de visie beschreven dat in de toekomst genoeg ruimte moet blijven voor natuur langs de Waal, voor economische ontwikkeling, voor recreatie, cultuurhistorie en landschap. De structuurvisie zoekt een goede balans tussen al deze doelen.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.